Dialog - misja AmbasadyKultury

Misją AmbasadyKultury jest dialog. Dialog między podmiotami zmian, twórcami i odbiorcami kultury, dialog światopoglądów i wyznań.

AmbasadaKultury to platforma i miejsce spotkań rozmaitych światopoglądów.

Wszyscy nasi partnerzy to ambasadorowie kultury,

Dyplomaci od zadań specjalnych

Uważamy, że niezbędna jest działalność, która – jako uzupełnienie pracy wykonywanej przez Kościoły - podejmie wyzwanie zainicjowania i poprowadzenia debaty między przedstawicielami wyznań chrześcijańskich, a także interkulturowego dialogu światopoglądów w duchu pokoju. AmbasadaKultury określa się jako przedstawicielstwo licznej grupy osób z Saksonii-Anhalt (i nie tylko), które nie wyznają określonej religii, lecz same definiują się jako poszukujące w sferze duchowej.

AmbasadaKultury opowiada się za edukacją, humanizmem i nowymi, twórczymi impulsami według tradycji zapoczątkowanej przez reformatorów - Filipa Melanchthona, Marcina Lutra, Katarzyny von Bora i Cranachów - oraz wzorem „historycznego doktora Fausta“, Hamleta (z czasów jego studiów w Wittenberdze), Tomasza Münzera, Gottholda Ephraima Lessinga (przypowieść o pierścieniu z Natana Mędrca), Giordana Bruna („Każdy człowiek jest swoim własnym centrum“), Novalisa, Antona Wilhelma Amo (pierwszego profesora afrykańskiego pochodzenia) – i wielu innych, którzy odcisnęli swe piętno w dziejach miasta, sprawiając, że Wittenberga stała się częścią światowego dziedzictwa kultury.

AmbasadaKultury wierzy w ideę wspólnej Europy mimo kryzysu finansowego. Idea wspólnej Europy, nawiązująca do myślenia w kategoriach uniwersalnych z czasów starożytnych, a urzeczywistniana w Wittenberdze doby Renesansu, musi obejmować również praktyki religijne i dyskursy wyznaniowe. „Dialogu między religiami“ czy też „dialogu światopoglądów“ nie sposób oddzielić od kwestii kulturowych i socjologicznych. Siła leży dopiero w połączeniu tych dwóch pozycji.